Wydawnictwo


Wydawnictwo

Artykuły zostaną opublikowane m.in. w punktowanym wydawnictwie monograficznym Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Tekst, przygotowany w języku polskim i języku angielskim należy przesłać do dnia 23 października 2018 roku na adres kaiu@utp.edu.pl. Objętość artykułu (w każdym z języków) powinna wynosić 0,5 arkusza wydawniczego, 20000 znaków ze spacjami. Wydruk zgłoszonych artykułów będzie możliwy po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Oświadczenie autora artykułu

Wstępne warunki edytorskie:

– od góry imię nazwisko tytuł/stopień naukowy, afiliacja uczelni,

– streszczenie wraz ze słowami kluczowymi na końcu tekstu, ale przed bibliografią,

– marginesy 2,5 cm z każdej strony, czcionka Times New Roman 11, odstępy 1,15, tekst wyjustowany